Our by-laws

The official by-laws of the association are in Danish, but an English translation of these may be found here.

 

Vedtaget på en stiftende generalforsamling 19 september 2017.

§ 1. Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er Effective Altruism Denmark.
Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2. Formål
Effektiv altruisme handler om at bruge fornuft og empiri til at finde ud af, hvordan man kan gavne andre bevidste væsener mest muligt og handle ud fra dette. Foreningens formål er at støtte og fremme udbredelsen af effektiv altruisme, herunder:
At fremme budskabet om at man bør gavne andre, og at fremme refleksion over hvordan man bedst gavner andre.
At oplyse og vejlede omkring hvordan tid, penge og ressourcer bedst kan bruges til at gavne andre.
At støtte folk i at følge principperne bag effektiv altruisme og at tilbyde et socialt netværk af ligesindede personer.
At støtte foreninger eller aktiviteter, der følger principperne bag effektiv altruisme.

§ 3. Organisation
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Imellem generalforsamlingerne varetager bestyrelsen foreningens overordnede ledelse i tæt samarbejde med fællesrådet og arbejdsgrupperne.
Fællesrådet er åbent for alle aktive medlemmer og bør mødes månedligt eller oftere. Flere medlemmer fra bestyrelsen bør være tilstede når fællesrådet mødes. Fællesrådet har til formål at drøfte og rådgive bestyrelsen om foreningens drift og udvikling. Bestyrelsen og fællesrådet kan nedsætte og nedlægge arbejdsgrupper.
Bestyrelsen kan efter generalforsamlingens beslutning ansætte medarbejdere til at varetage opgaver i den daglige drift.

§ 4. Generalforsamlingen
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel gennem foreningens sider på sociale medier, via email eller ved brev. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent
4. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget af bestyrelsens forperson senest en uge før generalforsamlingen)
5. Valg af bestyrelsen og 1 til 3 suppleanter
6. Valg af intern revisor og suppleant
7. Eventuelt
Stemmeberettigede er stiftende medlemmer eller medlemmer, der har været medlem i mindst 3 måneder, dog er alle medlemmer valgbare. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

§ 5. Bestyrelse og fællesråd
Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen i tæt samarbejde med fællesrådet.
Bestyrelsen består af 5 til 9 medlemmer af foreningen, afhængigt af antallet af kandidater til bestyrelsens valg ved generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med forperson, næstforperson og kasserer, og yderligere poster efter behov.
Udover tegningsret har forpersonen kun en koordinerende rolle uden ekstra ansvar eller stemmevægt.
Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Tegningsret for foreningen har forpersonen og kassereren.
Officielle udtalelser i pressen på vegne af Effective Altruism Denmark kan være underlagt bestyrelsens godkendelse. Alle brug af forenings finansielle midler til udgifter over 500 DKK skal godkendes af et flertal i bestyrelsen.
Fratræder et medlem af bestyrelsen sin post overtager den suppleant, der blev valgt med flest stemmer ved generalforsamlinger.
Fællesrådet er foreningens forum for målsætning, vision, og idéudvikling. Fællesrådet har ingen valgte forperson eller dirigent, men det kan eventuelt fastsætte sin forretningsorden efter egne behov.

§ 6. Medlemskab
Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemskab er bindende for et år ad gangen.
Bestyrelsen kan med 2/3 majoritet af alle bestyrelsesmedlemmer ekskludere et medlem, der modarbejder eller skader foreningens interesser. Dog skal beslutningen herom forelægges, inden for en måneds tid, en ekstraordinær generalforsamling, der træffer endelig afgørelse. Det ekskluderede medlem skal indkaldes til denne ekstraordinære generalforsamlingen personligt og skriftligt.
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. Ethvert medlem kan til enhver tid melde sig ud af foreningen med dags varsel. Udtræder et medlem, som er valgt til en tillidspost, af foreningen, fratræder medlemmet samtidig denne post.

§ 7. Kontingent
De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

§ 8. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling sker, hvis et flertal af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne ønsker. Indkaldelsen sker under samme betingelser, som anført i §4.
Stemmeberettigede er stiftende medlemmer eller medlemmer, der har været medlem i mindst 3 måneder. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Dagsorden skal motiveres.

§ 10. Regnskab
Regnskabsåret for foreningen er kalenderåret.

§ 11. Opløsning
Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til effektive almennyttige formål.

Foreningen Effective Altruism Denmark er stiftet den 19.09.2017